Registrovaní

Rozsah publikovaného príspevku je max. 7 normostrán. Príspevok odošlite do 17. 10. 2015 v predpísanom formáte na adresu Mgr. Zuzana Lynch, PhD. – zuzana.lynch@umb.sk.
AutorPríspevok
Mgr. Peter Kelecsényi, PhD.
Štátny pedagogický ústav
Inovovaný štátny vzdelávací program prírodovedných predmetov
Po štyroch rokoch realizácie ostatnej reformy Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky poverilo Štátny pedagogický ústav inovovať štátne vzdelávacie programy. Výsledkom je inovovaný učebný plán a vytvorenie vzdelávacích štandardov vyučovacích predmetov. Najväčším problémom úspešnej realizácie ...
Maria Kocór
Uniwersytet Rzeszowski
Reforma szkolnictwa w doświadczeniach polskiego nauczyciela. Jakiej potrzeba reformy?
Od czasu zmiany ustroju Polska przeszła szereg zmian i reform politycznych, gospodarczych, społecznych, w tym także edukacyjnych. Są one związane z nową rzeczywistością i jej wymogami. Reforma szkolnictwa miała służyć lepszemu przygotowaniu społeczeństwa do funkcjonowania w warunkach demokracji i gospodarce opartej na wiedzy. ...
doc. Dr Ruženka Šimoniová - Černáková, doc. Dr Mila Beljanski, prof. Dr Saša Marković
Univerzita V Novom Sade, Pedagogická fakulta v Sombore, Srbsko
Vzdelávanie Slovákov ako faktor vývinu interkulturality vo Vojvodine, Education of Slovaks as interculturality development factor in Vojvodina
Vzdelávanie Slovákov ako faktor vývinu interkulturality vo Vojvodine V práci sa analyzujú kurikulumy v základnej škole so srbským a slovenským vyučovacím jazykom z aspektu možností vývinu interkulturálnych kompetencií a všeobecne interkulturality v detí v Srbsku. Slovenské menšinové školstvo v Republike Srbsko je ...
Barbora Baďurová
KEOV PdF UMB
Problematika vybraných prierezových tém na hodinách etickej výchovy
Príspevok reflektuje problematiku prierezových tém v rámci etickej výchovy v rámci riešenia projektu APVV.
Jarmila Kmeťová
Fakulta prírodných vied UMB Banská Bystrica
Chemické vzdelávanie v kontexte školskej reformy
Príspevok sa zaoberá súčasnosťou a perspektívami chemického vzdelávania v kontexte školskej reformy. Analyzuje a hodnotí zmeny, ktoré školská reforma do chemického vzdelávania priniesla, uvádza návrh ďalších zmien, ktoré sa pretavili do potreby inovácie vzdelávacích štandardov z chémie ŠVP ISCED 2 a ISCED 3A.
Tóthová Renáta
Pedagogická fakulta UK v Bratislave
Kurikulárna reforma z pohľadu základných škôl v SR (empirická sonda)
Príspevok prinesie pohľad vybraných základných škôl kurikulárnu reformu z pohľadu učiteľov a riaditeľov škôl v rámci empirickej sondy.
PaedDr. Monika Brozmanová
PF UMB
Hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov primárneho stupňa národným testovaním
Vzdelávanie a jeho výsledok - vzdelanosť - má aj významný spoločenský a politický význam. V posledných rokoch zosilnel akcent na rozvíjanie a vyhodnocovanie kľúčových kompetencií žiakov. Vyhodnocovanie úrovne vzdelávania na jednotlivých stupňoch sa uskutočňuje i prostredníctvom medzinárodných a národných testovaní. ...
Mgr. Klára Šalamounová
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Kompetence k učení v profesní přípravě učitelů prvního stupně na PedF UK
Autorka v příspěvku představí v rámci sekce "Učitelia a profesionalita učiteľov vo svetle kurikulárnej reformy" výsledky pilotního výzkumu, který je součástí disertační práce na téma "Kompetence k učení v profesní přípravě učitelů prvního stupně" na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Výzkum mapuje ...
Ing. Eva Tóblová, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Ústav pedagogických vied a štúdií, Centrum pedagogického výskumu
Riaditeľ školy ako hlavný nositeľ zmien
Riaditeľ školy musí byť hlavným nositeľom zmien na škole, musí mať jasnú víziu a deklarovať a dôsledne napĺňať poslanie školy. Je dôležité, aby ovládal aj manažérske zručnosti, aby vedel, kam jeho škola smeruje, aké stratégie využívať pre propagáciu školy. V príspevku popisujeme výskum zameraný na zistenie ...
Erika Poláková
PdF UMB v BB
Mezinárodné testovania a kurikulárna reforma
Cieľom práce je priblížiť filozofiu medzinárodných testovaní realizovaných na 1. stupni ZŠ vo vzťahu ku kurikulárnej reforme. Poukázať na možnosti zlepšenia výsledkov slovenských žiakov a upozorniť na úskalia týchto testovaní vo spojitosti k slovenských školským podmienkam.
prof. PaedDr. Ľudmila Liptáková, CSc.
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta
Analýza vývoja, súčasného stavu a perspektív kurikula slovenského jazyka v primárnom vzdelávaní
Cieľom príspevku je analyzovať vývoj kurikula vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra v primárnom vzdelávaní od 90. r. 20. st. až po súčasnosť, kriticky zhodnotiť súčasný stav kurikulárnych dokumentov, vymedziť potreby optimalizácie kurikula a navrhnúť konkrétne riešenia.
PhDr. PaedDr. Martina Kosturková, PhD.
FHPV Prešovskej univerzity v Prešove, Katedra pedagogiky
Postoje žiakov ZŠ k rozvoju vybraných komponentov kritického myslenia školou
Úlohou pedagógov škôl primárneho a sekundárneho vzdelávania je vychovať žiakov pre budúcnosť. Jednou z cieľových požiadaviek štátneho vzdelávacieho programu je rozvoj kritického myslenia. Cieľom štúdie bolo interpretovať postoje žiakov základných škôl k rozvoju ich kľúčových kompetencií školou – schopnosť ...
Mgr. Martina Habrdlová
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
Projektované kurikulum tělesné výchovy pro primární vzdělávání v Irsku - deskriptivní analýza
Mnohými autory naznačované neuspokojivé výsledky české kurikulární reformy vnucují otázku, v čem spočívá ona neúspěšnost a jakým způsobem je možné dílčí problémy reformy eliminovat. Za dané situace má výzkum v oblasti kurikulární problematiky klíčovou roli. Skutečnost, že se implementace reformy neobchází bez ...
Hana Horká, Veronika Rodová
Pedagogická fakutla Masarykovy univerzity Brno
Nová kultura vyučování a učení v primární škole na příkladech
Příspěvek reaguje na požadavky permanentní reformy vzdělávacího systému, k nimž náleží také nová kultura vyučování a učení. Podle ní obsah propojuje vyučování učitele s žákovým učením a tvoří z nich vzájemné partnery. Příspěvek přináší příklady tvorby a strukturování obsahu výuky ve formě ...
PhDr. Anna Tomková, Ph.D.
Katedra primární pedagogiky, Pedagogická fakulta UK v Praze
Současné kurikulum primární školy v žákovských portfoliích Current Primary School Curriculum in Pupils’ Portfolios
Příspěvek představuje kurikulum primární školy v České republice nahlížené prostřednictvím žákovských portfolií a jejich prezentací žáky 4. a 5. ročníku. V závěrečných žákovských portfoliích nazývaných Moje mistrovské dílo žáci představují, které klíčové kompetence rozvíjejí, jaké mají znalosti, ...
Katarína Vančíková
Pedagogická fakulta UMB Banská Bystrica
Inkluzívne vzdelávanie - slová a činy
Autorka sa v príspevku zamýšľa nad príčinami, prečo sa v súčasnosti tak vášnivo diskutuje na tému inkluzívneho vzdelávania a prečo sa napriek tejto diskusii v praxi deje len málo. Cieľom príspevku je načrtnúť rámce príčin, ktoré stoja na ceste k zavedeniu inkluzívnej vzdelávacej politiky do reálnej školskej praxe.
Daniela Valachová
PdF UK Bratislava
Výtvarné vzdelávanie vo vybraných štátoch
Príspevok prezentuje spoločné a rozdielne črty výtvarného vzdelávania v troch vybraných štátoch. Na podrobnú analýzu sme vybrali Slovenskú republiku, Českú republiku a Anglicko. Výber štátov je zámerný a vychádza z pomenovaných premís. V závere príspevku navrhujeme aj možnosti riešení a prípadnú úpravu výtvarného ...
Martina Pavlikánová, Daniela Valachová
PdF UK Bratislava
Výzvy a ohrozenia výtvarnej výchovy na základnej škole
Príspevok sa zaoberá analýzou súčasného stavu výtvarnej výchovy ako vyučovacieho predmetu na základnej škole. Poukazuje na postavenie výtvarnej výchovy nie len v súčasnom kuriklule, ale predovšetkým v pedagogickej praxi. Vychádza zo skúsenosti a výsledkov sledovania autoriek. Okrem analýzy, kde pomenuje základné problémové ...
Petr Vlček, Vladislav Mužík, Martina Habrdlová, Michal Lupač
Pedagogická fakulta, Masarykova Univerzita
Problém kongruece v kurikulu tělesné výchovy v České republice
Transformační změny, které v českém školství v současnosti probíhají, jsou často spojovány s pojmem kvalita. Obvykle jsou používána slovní spojení, jako je kvalita vzdělávání, kvalita školy, kvalita kurikula, kvalita výuky aj. Hovoří se také o kvalitě jednotlivých vzdělávacích oborů. Vznik předkládaného textu byl ...
PhDr. Viera Šilonová, PhD., doc. PaedDr. Vladimír Klein, PhD.
CPPPaP Spišská Nová Ves, KU PdF Ružomberok
Inkluzívny prístup v diagnostikovaní sociálne znevýhodnených žiakov s ťažkosťami v učení
Príspevok bude zameraný na objasnenie vzťahov všeobecnej inteligencie, špecifických vývinových porúch učenia a sociálne znevýhodneného prostredia. Pozornosť sústredia aj na diagnostiku ako východisko riešenia aktuálnych problémov týchto žiakov. Autori poukážu na možnosti zefektívnenia edukácie žiakov v trojuholníku: ...
Petr Vlček, Vladislav Mužík, Martina Habrdlová, Michal Lupač
Pedagogická fakulta, Masarykova Univerzita
Problém kongruece v kurikulu tělesné výchovy v České republice
Transformační změny, které v českém školství v současnosti probíhají, jsou často spojovány s pojmem kvalita. Obvykle jsou používána slovní spojení, jako je kvalita vzdělávání, kvalita školy, kvalita kurikula, kvalita výuky aj. Hovoří se také o kvalitě jednotlivých vzdělávacích oborů. Vznik předkládaného textu byl ...
Michal Lupač
Katedra tělesné výchovy, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
Deskriptivní obsahová analýza projektovaného kurikula tělesné výchovy v Nizozemsku
Školská reforma, která mimo jiné vyústila v revizi školských dokumentů, v České republice probíhá již více než deset let. Za tu dobu byla podrobena mnoha zkoumání, která její dosavadní výsledek hodnotí různě. Další výzkum kurikula, který by mohl přispět k jeho zkvalitnění, proto považujeme za relevantní. ...
Simoneta Babiaková
PF UMB Banská Bystrica
Súčasné trendy vo výučbe začiatočného čítania a písania v kontexte kurikulárnej reformy jazykového vzdelávania na Slovensku
Príspevok pojednáva o súčasných trendoch vo výučbe začiatočného čítania a písania. Jedná sa o nové koncepcie a ciele výučby, o jej individualizáciu, variabilitu metodických postupov, používanie inovačných metód a foriem výučby, efektívnu organizáciu a diferenciáciu, moderné didaktické prostriedky vrátane ...
Zuzana Danišková
PdF Trnavskej Univerzity v Trnave
Občianske vzdelávanie na primárnom stupni
Hoci sa transformácia obsahov vzdelávania uskutočnila za posledné roky viackrát aj na prvom stupni základnej školy , učebný predmet vlastiveda stále ostáva propedeutickým predmetom pripravujúcim žiaka najmä na svet historických a geografických súvislostí. Z realizovaného výskumu však vyplýva, že učitelia uvažujú aj o ...
doc. PaedDr. Mária Pisoňová, PhD.
Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Možnosti skvalitnenia pregraduálnej prípravy učiteľov v oblasti školského manažmentu
Príspevok pojednáva o možnostiach skvalitnenia pregraduálnej prípravy učiteľov na základe výsledkov vedecko-výskumného projektu, ktorého výstupom je vysokoškolská učebnica školského manažmentu pre učiteľov a elektronický kurz vytvorený v prostredí LMS Moodle.
Doc. PhDr. Josef Malach, CSc.
Katedra pedagogiky a andragogiky Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
Výchova k podnikavosti a iniciativě jako klíčové kompetenci na základních školách v kontextu kurikulárních reforem
Výchova rozvíjející smysl pro iniciativu a podnikavost jako klíčové kompetence je nově se konstituující výchovnou oblastí, která postupně nachází své místo v kurikulárních dokumentech i v reálné školské praxi. Příspěvek definuje pojetí uvedené kompetence, analyzuje současný stav jejího formování ve vybraných ...
Doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.
Pedagogická fakulta UMB
Postavenie vlastivedy v edukácii základnej školy
Príspevok hodnotí význam vlastivedy v obsahu vzdelávania a obsahové zmeny po roku 1989, porovnáva na príkladoch zo zahraničia obsahové zameranie výučby témy o domovskom regióne.
Ivan Pavlov
Katedra andragogiky, Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici
Inšpirácie učiteľskej andragogiky pre učiteľov v dynamike reformných zmien základnej školy
Príspevok obsahuje návrh nového poňatia teórie učiteľskej profesie ako učiteľskej andragogiky. Charakterizuje doterajší vývoj v rámci pedeutologického chápania a argumentuje potrebu posilnenia andragogického prístupu v rámci špecifík a prínosu profesijnej andragogiky pre rozvoj teórie a praxe učiteľskej profesie. Okrem ...
VLASTA CABANOVÁ - HELENA GRECMANOVA
Katedra pedagogických štúdií Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline
REGIONÁLNA VÝCHOVA V KURIKULE ZÁKLADNÝCH ŠKÔL V PROCESE TRANSFORMACIE
Príspevok sa venuje analýze spoločenských podmienok v kontexte Európskej únie a následnej argumentácii poukazujúcej na dôležitosť regiónu ako determinantu formovania identity a životnej filozofie jednotlivca. Prispevok tiež poukazuje na niektoré špecifiká využitia regionálnych prvkov ako zdrojov pre inovácie obsahu vzdelania ...
VLASTA CABANOVÁ - HELENA GRECMANOVA
Katedra pedagogických štúdií Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline
REGIONÁLNA VÝCHOVA V KURIKULE ZÁKLADNÝCH ŠKÔL V PROCESE TRANSFORMACIE
Príspevok sa venuje analýze spoločenských podmienok v kontexte Európskej únie a následnej argumentácii poukazujúcej na dôležitosť regiónu ako determinantu formovania identity a životnej filozofie jednotlivca. Prispevok tiež poukazuje na niektoré špecifiká využitia regionálnych prvkov ako zdrojov pre inovácie obsahu vzdelania ...