Rámcový program konferencie

23.9.2015 08:30 – 09:30 registrácia účastníkov
23.9.2015 09:30 – 13:30 otvorenie konferencie, prezentácia hlavných referátov
23.9.2015 13:30 – 14:45 obed
23.9.2015 14:45 – 18:00 rokovanie v sekciách
23.9.2015 18:30 
spoločenský večer
     
24.9.2015 09:00 - 11:00 Implementácia kurikulárnej reformy v ZŠ v SR - čiastkové výsledky výskumu
24.9.2015 11:00 - 15:00 diskusia pri okrúhlych stoloch
24.9.2015 15:30
závery z konferencie

HLAVNÍ REFERUJÚCI

PhDr. Romana Kanovská štátna tajomníčka MŠVVaŠ SR
prof. Charl Wolhuter Southern African Comparative and History of Education Society – North-West University (Juhoafrická republika)
prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc. Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (ČR)
doc. PhDr. Tomáš Janík, PhD. Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (ČR)
Za výskumný tím APVV 0713-12 Implementácia kurikulárnej reformy v základných školách v Slovenskej republike:
prof. PhDr. Beata Kosová, CSc Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (SR)
doc. PaedDr. Štefan Porubský, PhD. Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (SR)
Mgr. Vladimír Poliach, PhD. Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (SR)
PaedDr. Marian Trnka, PhD. Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (SR)

 

VYSTÚPENIA V SEKCIÁCH

Každý vystupujúci má na prezentáciu svojho príspevku 10 minútový  časový limit. K dispozícii bude mať prezentačnú techniku – PC a dataprojektor.  

DISKUSIA PRI OKRÚHLYCH STOLOCH

Téma diskusie: Čo nám dala a čo nám zobrala kurikulárna reforma v základných školách. Má zmysel pokračovať?
Účastníci: akademickí pracovníci, predstavitelia štátnych inštitúcii, riaditelia a učitelia základných škôl, predstavitelia mimovládnych organizácií. 

VÝSTUPY

  • Recenzovaný elektronický zborník príspevkov.
  • Príspevky vybrané osobitným recenzným konaním budú uverejnené v monografickej publikácii  Školské kurikulum a jeho premeny, ktorá vyjde v tlačenej podobe.

 

Aktualizovaný program konferencie