Pedagogická fakulta UMB v Banskej BystriciKatedra elementárnej a predškolskej pedagogiky PF UMB
a
Inštitút vedy a výskumu PF UMB


Vás pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu pod záštitou
Romany Kanovskej,
štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
KURIKULÁRNA REFORMA A PERSPEKTÍVY
ZÁKLADNEJ ŠKOLY
23. – 24. september 2015

Hotel DIXON Banská Bystrica


Logo projektu Mobility